FAQs

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) ON COVID-19 (KASAGARANG PANGUTANA LABOT SA COVID-19)

Covid-19 is a deadly virus that has infected more than 45 million people worldwide. Here’s what you need to know to protect you and your family. (Ang Covid-19 nakaapekto na sa lapas 45 Million ka mga tawo sa tibuok kalibutan. Ania ang mga angay mahibal-an aron ma protektahan ang imong kaugalinon ug ang imong pamilya.)
The most common symptoms are:
 • Fever (not necessarily a high fever)
 • Dry cough
 • Tiredness or fatigue
 • Shortness of breath or difficulty breathing
Patients may likewise experience other non-specific symptoms such as sore throat, nasal congestion, headache, diarrhea, nausea and vomiting, and loss of smell (anosmia) or loss of taste (ageusia) preceding the onset of respiratory symptoms.
 Severe Symptoms include:
 • Difficulty breathing or shortness of breath
 • Persistent pain or pressure in the chest
 • Mental confusion or changes in alertness
 • Bluish lips or face
 Symptoms of COVID-19 can range from mild to severe. It takes at most 14 days for symptoms of COVID-19 to show.
If you have these symptoms and suspect you may have COVID-19, call the Davao City Covid-19 OpCen: Globe Hotline: (0927) 604 5797, Smart Hotline: (0919) 071 1111 and Tel. Number: (082) 244- 0181.

Ang mga komon/kasagaran nga simtomas:

         °  Kalintura (bisag dili taas ang temperature)

         °  Ubo nga way plema

         °  Kaluya ug kakapuy

         °  Lisod sa pag  ginhawa

Ang ubang pasyente mahimong maka sinati og laing  simtomas sama sa katol nga tutonlan, ping-ot nga ilong, sakit sa ulo, kalibanga, pag suka-suka, ug pagkawala sa panimhot (anosmia) o pagka wala sa pang lasa (ageusia) una pa man makasinati sa uban pang respiratory symptoms.

Ang mga grabe nga simtomas naglakip sa:

         °  Kalisod sa pag ginhawa o dali lang hangakon

         °  Padayon nga pag sakit o bug-at nga pamati sa dughan

         °  Dali lang malibog o kaluya sa pang huna-huna

         °  Mo lagum ang ngabil o nawong

Ang mga simtomas sa COVID-19 mahimong mild lang  o ma grabe. Molungtad  hangtod katorse ka adlaw ang mga simtomas una kini makita.

Kung duna ka niini nga mga simtomas o nag suspetsa ka nga duna kay COVID-19, tawag sa Davao City COVID-19 OpCen: Globe Hotline: (0927) 604 5797, Smart Hotline: (0919) 071 1111 and Tel. Number: (082) 244- 0181.

Groups that are at higher risk of developing severe illness include:
 • People 65 years old and older (our lolos and lolas)
 • Anyone with pre-existing medical conditions (example: high blood pressure, heart or lung disease, or diabetes)
 • Those with high-risk pregnancies (example: women aged 17 and younger, aged 35 and older, those with pre-existing medical conditions) 
Did you know? People of all ages can be infected with COVID-19.

Ang mga grupong taas ang risgo nga makahiagum sa grabehang sakit:

 • Ang mga nag edad og 65 o pataas (atong mga lolo ug lola)

 • Ang mga taong duna na daan mga sakit (sama sa high blood pressure, sakit sa kasing-kasing o baga o diabetes)

 • Ang mga buntis nga taas ang risgo (sama sa mga babae edad og 17 paubos, edad 35 ug pataas, ug mga duna na daan medical contitions)

Kahibalo ba ka? Tanan tao sa bisan unsa nga edad, mahimong matakdan sa COVID-19.

The virus is primarily spread through contact and respiratory droplets. Under some circumstances airborne transmission may occur (such as when aerosol generating procedures are conducted in health care settings or potentially, in indoor crowded poorly ventilated settings elsewhere). WHO

More studies are urgently needed to investigate such instances and assess their actual significance for transmission of COVID-19.

Ang virus mokaylap pinaagi sa mga duga o droplets nga gikan sa baga sa tao. Ang maong duga mahimo sab nga mag pabilin sa hangin ilabina diin daghan tao ug limitado ang kagawsan sa hangin. (WHO)

 Hinuon sa kasamtangan daghan pang pag tuon ang gikinahanglan aron matino ang implikasyon sa airborne transmission diha sa pagkaylap sa virus.

COVID-19 is transmitted from person to person through droplets. It is transmitted when one individual talks, sneezes, or coughs producing ‘droplets’ of saliva containing the COVID-19 virus. These droplets are then inhaled by another person.
COVID-19 transmission usually occurs among close contacts — including family members and healthcare workers. 
A person can also catch COVID-19 by touching objects or surfaces, then touching their eyes, nose, or mouth.

Ang COVID-19 motakboy  gikan sa usa ka tao ngadto sa lain tao pinaagi sa mga nagagawas nga mga laway o droplets nga ma hanggab atol  sa pag istoryahanay, pag atsing  or pag ubo.

Ang pagtakboy sa virus kasagarang mahitabo pinaagi sa pag duolay kauban ang myembro sa pamilya o sa mga health workers.

Matakboyan sab ang usa ka tao og COVID-19 pinaagi sa pag hikap  sa mata, ilong o baba human  nakagunit  sa bisan unsang mga butang.

Reduce your chances of being infected by or spreading COVID-19 by: 
 1. Observing physical distancing – Stay at home to reduce interaction with other people, and maintain at least a one meter distance (about 2 arm’s length) from people around you both inside and outside home.
 2. Practicing hand hygiene – Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds, or use an alcohol-based hand rub.
 3. Following cough etiquette – Cover your mouth and nose with a bent elbow or tissue when you sneeze or cough.
 4. Avoid touching mouth, eyes, nose – Do not touch your mouth, eyes, or nose, especially if you’ve touched dirty surfaces.  
 5. Cleaning and disinfecting – Keep your home and your belongings clean by spraying or wiping them down with 7 tablespoons (100 mL) of bleach mixed with one liter of water, or with a 70% alcohol solution.
 6. Following health officers’ instructions – Health officers will have the most up-to-date information on COVID-19. Listen to their advice.

Mogamay ang higayon nga matakdan o mokalat ang COVID-19 pinaagi sa:

 1. Pag palayo sa ubang tao – Pag pundo sa balay aron dili makahinabi sa ubang tao, imintinar ang usa ka metro nga distansya (mga kaduhaon ang kataas sa braso) sa kauban man sa balay o dili.

 2. Pag limpyo sa mga kamot – Pag hugas og kamot sa tubig ug sabon nga moluntad og 20 segundo o gamit og alcohol.

 3. Sunod sa cough etiquette – Tabonan ang baba ug ilong kung mo atsing o moubo.

 4. Likaye ang pag hikap sa baba, mata, ilong – Ayaw paghikap sa baba, mata o ilong ilabina kung naka gunit kag laing mga butang.

 5. Pang limpyo ug disinfect – Kanunay nga pag limpyo sulod sa balay ug mga butang pinaagi sa pag pang spray o panarapo gamit ang pito ka kutsarang (100mL) bleach nga gisagulan og usa ka litrong tubig, o 70% alcohol solution.

 6. Sunda ang mga instructions sa health officers- ang mga Health Officers ang dunay pinaka bag-ong impormasyon sa COVID-19. Paminaw sa ilahang mga abiso.

We have new classifications for our COVID-19 response: 
 1. Suspect;
 2. Probable; and,
 3. Confirmed.
PUIs will now be classified as suspect or probable. 
People who tested positive for COVID-19 will be classified as confirmed.
This is to align the Philippines’ case classification with the definitions of the World Health Organizaiton (WHO) to have a more uniformed reporting mechanism across countries.

Dunay bag-ong classifications ang pag responde sa COVID-19:

 1. Suspect

 2. Probable,ug,

 3. Confirmed

Ang mga PUIs ginatawag na karon og suspect o probable.

Ang mga nag positibo sa COVID-19 mao ang ginatawag nga confirmed.

Kini gipasabot  sa World Health Organization (WHO) aron mausa ang mekanismo sa pagtala sa lain-laing mga nasud.

You are defined as a person who is suspect with COVID-19 if: 
 1. If you have an influenza-like illness (ILI) that manifests with fever (38°C), cough or sore throat, and have any of the following: 
  • Travel history to an area with local transmission of COVID-19 during the 14 days before symptoms began; or,
  • History of close contact with person probable or confirmed with COVID-19 during the 14 days before symptoms began.
 2. You have fever, cough, or other respiratory symptoms, and belong to vulnerable populations: 
  • Those aged 60 years and above;
  • Those with pre-existing health conditions;
  • Those with high-risk pregnancies; and, 
  • Health workers
 3. You developed severe and acute respiratory illness with no explainable etiology that requires overnight hospitalization.

Matawag ka nga COVID-19 suspect kung:

 1. Kung ang imong ginabati murag sama sa duna kay flu (38°C), ubo o sore throat, ug dunay bisag asa niining mosunod:

 • Naka byahe sa lugar nga dunay local transmission sa COVID-19 sa milabayng 14 days una nag sugod ang simtomas; o

 • Naka hinabi sa taong probable o confirmed nga dunay COVID-19 una nag sugod ang simtomas.

 1. Duna kay kalintura, ubo o ubang respiratory symptoms ug nalakip sa mga vulnerable populations:

 • Mga nag edad 60 anyos ug pataas;

 • Katong duna daan health conditions;

 • Katong mga buntis nga gi konsiderang high risk; ug,

 • Health Workers

 1. Nakasinati og grabeng respiratory illness nga dili masuta asa gikan pero nagkinahanglan bisag isa lang ka gabii sa hospital.

A person is classified as probable with COVID-19 if the person was originally suspected with COVID-19 and their: 
 1. Test turned out inconclusive; or
 2. Test was done in a non-official RT-PCR laboratory.

Matawag nga probable sa COVID-19 ang usa ka tao kung daan na  siyang suspected ug ang iyang test result :

 1. Inconclusive ang test; o,

 2. Kung ang test gipahigayon sa dili opisyal RT-PCR laboratory.

A person is confirmed with COVID-19 if their samples sent for testing to official laboratories returned positive using the RT-PCR method.

Ang tao  confirmed nga dunay COVID-19 kung ang ilang test gipahigayon sa official laboratories gamit ang RT-PCR method ug nigawas nga positibo.

You will be tested for COVID-19 if you are either suspect or probable with COVID-19. 
However, priority will be given to those with severe illness, as well as people suspect with COVID-19, and with history of contact with people probable or confirmed with COVID-19 14 days before the onset of symptoms.

Ipailawom ka sa COVID-19 test kung makonsidera ka nga suspect o probable sa COVID-19.

 Hinuon, hataga’g prayoridad ang dunay grabeng sakit, apil ang mga taong suspected nga dunay COVID-19, ug ang mga dunay nakahinabe nga probable o confirmed with COVID-19 14 days una nagsugod ang mga simtomas.

Protocols for management and treatment will remain and are based on the severity of symptoms.

Ang pag dumala sa mga pamaagi ug pagtambal maga depende sa ka grabe sa mga simtomas.

14-day self-quarantine at home must still be practiced if you have a history of exposure to a person probable or confirmed with COVID-19, or travel history to a place or community with confirmed COVID-19 cases.

Mag self-quarantine ka sa inyong balay sulod sa 14-days kung na expose ka sa usa ka probable o confirmed COVID-19 o mibyahe sa lugar nga dunay confirmed COVID-19.

Suspects with mild symptoms will be classified as suspect with COVID-19 and shall finish their 14-day self-quarantine in their homes or in their local Temporary Treatment and Monitoring Facility.

Ang mga suspects nga dunay mild symptoms ma classify na karon isip suspected COVID-19 ug angay nga mohuman sa 14-day self-quarantine sa ilang balay o sa Temporary Treatment and Monitoring Facility sa ilang  lugar.

Suspects with severe symptoms will need testing. You need to be admitted to a Level 2 or Level 3 hospital.

Ang mga suspects nga dunay grabeng mga simtomas kinahanglan mopailawom sa testing ug i-admit sa Level 2 o Level 3 nga hospital

Yes, testing is free. However, testing is only required for suspect cases. 

Oo, libre ang testing. Apan ang testing gikinahanglan lang para sa mga  suspect cases.

You will be referred to a Level 2 or Level 3 hospital to have the following samples taken:
 1. Nasopharyngeal swab (sample is taken from the back of the nose and throat); 
 2. Oropharyngeal swab (sample is taken from the throat).

I-refer ka sa Level 2 o Level 3 hospital aron didto ka kuhaa’g samples sama sa:

 1. Nasopharyngeal swab (sample is taken from the back of the nose and throat); 

 2. Oropharyngeal swab (sample is taken from the throat). 

People who are suspect or probable with COVID-19 should be referred to a Temporary Treatment and Monitoring Facility or be sent home for strict 14-day home quarantine. Non-COVID-19 patients are also advised to go home.

Ang mga taong suspect  o probable  nga dunay COVID-19 kinahanglan nga ma-refer sa Temporary Treatment and Monitoring Facility o paulion sa ilang balay pero striktong mopailawom sa 14-day home quarantine.

Ang  dili COVID-19 nga pasyente, paulion lang sa ilang balay.

If you only have mild symptoms, you will be instructed to undergo a strict 14-day home quarantine. Patients manifesting severe symptoms will require hospitalization.

Kung mild lang ang imong simtomas,  mopailawom lang ka sa striktong 14-day home quarantine. Ang mga pasyenteng naka hiagum og grabeng simtomas gikinahanglan nga ma ospital.

People suspect with COVID-19 with mild illness need not be hospitalized. They may be sent home after being tested, but are advised to return when symptoms worsen.

Ang mga taong suspected COVID-19 nga mild lang ang ginabati, dili na kinahanglan ipa ospital. Mahimo lang silang mouli sa balay human sa testing, apan kung mo grabe ang simtomas, kinahanglan na kining magpa ospital.

VISIT US

 • byahengdo30.com
 • davaocity.gov.ph

SERVICES

 • Telemedicine

GOVERNMENT LINKS

 • doh.gov.ph

CONTACT US

 • City Health Office Davao City
 • Tel Nos. (082) 227-4749
 • Tel Nos. (082) 225-3859
 • Fax No. (082) 225-3460
 • cho@davaocity.gov.ph

PUBLICATIONS

 • COVID Magazine

DQR Registration

 • safe-davao.com


City Government of Davao, 2021